We use cookies to ensure that you get the best user experience. To continue using our site, please allow cookies, otherwise, please find out more information about cookies here.
Accept this cookie
More info

Prijavnica

Škola Karmičke dijagnostike


Osposobljavanje za terapeuta Karmičke dijagnostike / dvogodišnji studij / 13 modula (304 školska sata)
Stručni voditelji, Jelena Jonke Strojnik i Roman Strojnik.


Program Osposobljavanja za terapeuta Karmičke dijagnostike
Program je napravljen na temelju višegodišnjih istraživanja, individualnih terapija, vođenja škole za bioterapeute, radionica i retreata. Podloga su bila teoretska znanja te praktična iskustva. Program je namijenjen onima koji su se odlučili ozbiljnije baviti radom na sebi te temeljitije spoznati prirodni načini iscjeljivanja, njegove zakonitosti i djelovanje, odnosno upotrebu u praksi.

Program je primjeren i za one koji se nemaju namjeru profesionalno baviti terapeutskim radom, ali žele iz temelja promijeniti život i doći do alata kojim će moći pomoći sebi i svojim bližnjima u različitim životnim situacijama. Primjeren je i za one koji imaju konkretniji zdravstveni problem i žele mu pristupiti kroz duboku i cjelovitu transformaciju.

Program školovanja je napravljen tako da se cjelokupno gradivo provlači kroz sve module, na više razina. Na svakom modulu ulazimo u sve dublji sloj i na njemu radimo. Radit ćemo na način da će studenti biti sposobni naučeno gradivo koristiti u praksi, a znanje prenositi dalje. Tokom cijelog školovanja ispreplitat će se vrlo konkretan rad na sebi na svim razinama kroz kojeg ćemo otkrivati i ulaziti u sve dublje slojeve biopolja. Sposobnost ulaska u biopolje nije stvar tehnike, već rezultat je rada na sebi. Način podučavanja je holistički. Podučavanje se odvija na verbalnoj i telepatskoj razini.

Opći cilj osposobljavanja
Prvi i osnovni cilj je da student na svim razinama upozna sebe, te prepozna i razriješi blokade koje ga ometaju u skladnom životu. Nadalje, cilj osposobljavanja je da student savlada ulazak u biopolje u kojem može pronaći uzroke za probleme ili bolesti. Opći cilj je da se student osposobi za prijem klijenta i uzimanje anamneze po izabranoj metodi. Prilikom toga upozna osnove ezoterike, različite načine iscjeljivanja, različite pristupe, nauči prepoznati energetski sustav čovjeka i smetnje energetskih protoka, prepoznaje znakove odaziva organizma na energetsku terapiju, nauči pripremiti klijenta za terapiju, nauči odlučivati o načinu i odvijanju bioenergetske terapije, upozna osjećanje, prepoznavanje i prijenos energije, načine razvijanja senzibilnosti, intuicije, usavrši osobnu pripremu za terapije kroz tjelesne vježbe, meditaciju, opuštanje i prisutnost. Zna razlikovati različite pristupe i vlada izvođenjem izabrane metode.

Opseg – trajanje osposobljavanja
Osposobljavanje će se odvijati u toku dvije godine kroz 13 modula u opsegu od 304 školska sata u što je uključena teorija i praksa. Od studenata se očekuje predan rad, kako u školi, tako i kod kuće. Broj sati po predmetima je okviran i ovisi o brzini savladavanja sadržaja. Pridržavamo pravo mjenjati ga, u skladu sa potrebama izvođenja programa.

Preduvjeti za uključivanje u program osposobljavanja
U program osposobljavanja može se uključiti onaj tko ima namjeru ozbiljnije poraditi na sebi, prirodne sposobnosti, potpunu predanost učenju i osposobljavanju za terapeuta, te želju i namjeru da pridobiveno znanje aktivno uključi u svoj život. Poželjno je predznanje osnova ezoterike, ali nije uvjet. Na osnovu prve prijave i uvidom u biopolje kandidata, stručni voditelj odlučuje tko može biti primljen u školu.

Stručni voditelji Jelena Jonke Strojnik i Roman Strojnik.

Tematske cjeline osposobljavanja (predmeti)

Tematska cjelina
Broj sati
Teorija
Broj sati
Vježbe
Ukupno
Osnove ezoterike
20 20 40
Karmička dijagnostika
50 54 104
Praktičan rad
(terapije, rad sa energijama, rad na sebi)
30 130 160
Ukupno 100 204 304

Program osposobljavanja za terapeute Karmičke dijagnostike

OSNOVE EZOTERIKE
Broj sati i oblik:

Teorija Vježbe-praktični primjeri
Ukupno
20 20 40

Ciljevi tematske cjeline
Kandidat upozna:

• osnovne pojmove energije i energetskih sustava
• energetski sustav čovjeka (energetsko polje sa energetskim tijelima, čakre,…)
• razumijevanje čovjeka kao cjeline
• zajedničke značajke različitih bioenergetskih metoda iscjeljivanja te njihove prednosti i mane
• zakonitosti skladnog djelovanja organizma na materijalnoj, energetskoj i duhovnoj razini
• energetsku ravnotežu u tijelu, nedostatak odnosno višak energije
• osnovne zakone usklađivanja bioenergetskog stanja čovjeka
• osnovne uzroke za bioenergetsku neravnotežu i nepravilno djelovanje organizma
• odaziv organizma na bioenergetsko usklađivanje energetskog tijela i energetskih središta
• što je nedozvoljeni zahvat u energetski sustav čovjeka
• nepravilnosti pri izvođenju bioenergetske tehnike, te posljedice za klijenta i terapeuta
• mogućnosti povezivanja zapadne medicine i energetskog iscjeljivanja

Kandidat savlada:
• upotrebu procesa za transformaciju energija,
• prepoznavanje energije pomoću određenih tehnika

Sadržaj tematske cjeline Osnove ezoterike

SADRŽAJ CILJEVI KANDIDATA SU DA

Primanje klijenta i uzimanje anamneze po izabranoj metodi

• primi klijenta u skladu sa etičkim načelima
• razgovara sa klijentom o njegovim tegobama
• uzima anamnezu

Priprema klijenta za terapiju

• upozna klijenta sa tijekom, mogućnostima i učincima terapije
• pripremi klijenta za terapiju kroz razgovor, opuštanje, meditaciju i tehnike disanja

Otkrivanje smetnji u energetskom sustavu čovjeka

• samostalno otkriva energetske blokade
• samostalno otkriva smetnje u otvorenosti energetskog sustava prema okolini

Odlučivanje o načinu i tijeku bioenergetske terapije

• samostalno odlučuje o načinu usklađivanja energetskog stanja klijenta
• samostalno odlučuje o tijeku bioenergetske terapije

Prepoznavanje znakova odaziva organizma na terapiju

• razumije pojačane simptome kao reakcije na terapiju
• zna predložiti način za ublažavanje simptoma reakcije

Osjećanje, prepoznavanje i prijenos energije

• vlada osjećanjem i prepoznavanjem energija kroz tijelo
• poznaje telepatski prijenos energije

Razvijanje intuicije i osjećanje energija

• vlada tehnikama za razvoj intuicije
• vlada tehnikama za razvoj senzibilnosti i prepoznavanje energija

Osobna priprema za terapije kroz tjelesne i energetske vježbe, meditaciju, opuštanje i prisutnost

• poznaje vježbe za održavanje vlastite tjelesne kondicije
• vlada tehnikama meditacije, mentalnim tehnikama za jačanje energetskog polja i drugim tehnikama opuštanja
• usvaja tehnike pravilnog disanja
• usvaja načine poticanja bioenergetskog protoka kod čovjeka
• usvaja postupke i načine razvijanja bioenergetskog potencijala

Povijest i podjela ezoterike

• poznaje podjelu ezoterike na istočnu i zapadnu
• poznaje suvremene spoznaje o bioenergetskom iscjeljivanju

Poimanje energije i energetskih sustava

• razlikuje energetsko polje i polje čovjeka
• poznaje različite pojmove (chi, prana, životna energija, …)

Energetski sustav čovjeka

• razumije i vlada energetskim poljem čovjeka
• razumije i vlada glavnim energetskim središtima - čakrama, njihovim djelovanjem u slučaju energetske neravnoteže kod čovjeka
• razumije važnosti međusobnog harmoničnog djelovanja energetskih središta

Načini balansiranja bioenergetskog stanja čovjeka

• poznaje usklađivanje energetskog stanja pomoću promjene informacije i energetskih procesa
• poznaje usklađivanje energetskog stanja pomoću osvještavanja uzroka tegoba
• poznaje usklađivanje energetskog stanja pomoću meditacije, zvučne terapije, opuštanja

Osobine energija - osnovni pojmovi

• poznaje i razumije pojam informacijskog i energetskog polja
• poznaje i razumije pojam energetske polarnosti (električne i magnetne osobine)

Funkcijske povezanosti

• poznaje i razumije pojam funkcijske povezanosti energetskih središta sa žlijezdama sa unutarnjim izlučivanjem
• poznaje i razumije pojam veze energetskih središta sa pojedinim organima i organskim sustavima

Uzroci bioenergetske neravnoteže organizma

• razumije i usvaja vanjske i unutarnje uzroke za nepravilno djelovanje energetskih sustava
• poznaje i razumije korisna i štetna zračenja (vodena, zemaljska, kozmička, tehnička, zračenja predmeta, biljaka, čovjeka..)

Odaziv organizma na bioenergetsko balansiranje

• razumije i prepoznaje reakcije klijenta tijekom i nakon energetskog tretmana
• vlada pravilnim postupkom glede simptoma i reakcije klijenta

Nedozvoljeni zahvati u energetski sustav

• poznaje i razumije značenja etike kod ulaska u energetske sustave drugih osoba
• poznaje i razumije štetne učinke nepravilnog-simptomatsko energetskog iscjeljivanja za terapeuta i klijenta

Nepravilnosti kod izvođenja bioterapije

• poznaje i razumije ograničenja kod izvođenja bioenergetske terapije kod terapeuta i klijenta
• poznaje svoju kompetentnost i predviđa situacije sudjelovanja sa medicinom i stručnjacima iz drugih područja

Veze zapadne medicine i bioterapije

• poznaje načine povezivanja i sudjelovanja s medicinom
• poznaje učinke istovremenog utjecaja lijekova i energetskih terapija


KARMIČKA DIJAGNOSTIKA
Broj sati i oblik:

Teorija Vježbe - praktični primjeri Ukupno
50 54 104

Ciljevi tematske cjeline
Kandidat upozna:

• povijest i razvoj karmičke dijagnostike kao nadgradnju bioenergetskog iscjeljivanja
• filozofiju karmičke dijagnostike
• posebnosti karmičke dijagnostike
• metode i principe iscjeljivanja pomoću karmičke dijagnostike

Kandidat savlada:
• ulazak u biopolje čovjeka i čitanje informacija
• uporabu karmičke dijagnostike na različitim područjima (zdravlje, posao, odnosi, sport…)
• uporabu karmičke dijagnostike zajedno sa drugim metodama iscjeljivanja

Sadržaj tematske cjeline Karmička dijagnostika:

SADRŽAJ CILJEVI KANDIDATA SU DA
Filozofija karmičke dijagnostike

• upozna filozofiju karmičke dijagnostike

Informacijsko – energetska struktura čovjeka

• upozna i razumije pojam biopolje, hologram, morfogenetsko polje
• upozna i razumije razliku između informacijskih i energetskih polja
• upozna i razumije pojam samoregulacija biopolja

Zakoni karme

• upozna i razumije pojam uzroka i posljedice
• upozna i razumije pojam vrste karme
• upozna i razumije pojam područja djelovanja karme
• upozna i razumije pojam promjene karme

Negativni programi u biopolju čovjeka

• upozna i razumije pojam programa u podsvjesti čovjeka
• upozna i razumije pojam negativnih programa zbog vlastitog štetnog djelovanja
• upozna i razumije pojam negativnih programa naših predaka
• upozna in razumije pojam preuzimanja negativnih programa drugih

Podsvjesni programi ovisnosti

• razumije mehanizam djelovanja podsvjesne ovisnosti
• razumije i prepoznaje ovisnosti o odnosima
• razumije i prepoznaje ovisnosti o sposobnostima
• razumije i prepoznaje ovisnosti o materijalnom
• razumije i prepoznaje ovisnosti o stimulansima

Namjerno štetno energetsko djelovanje

• upozna pojam uroka i prokletstva
• razumije mehanizam nastanka uroka i prokletstva
• upozna pojam posesivnosti i krađe energije

Veze između karaktera, sudbine i bolesti

• upozna pojam uzajamnog utjecaja sudbine, karaktera i bolesti
• vlada načinima i mogućnostima njihovog mijenjanja i učinak toga

Uzroci neravnoteže, bolesti i tegoba po karmičkoj dijagnostici

• upozna i razumije utjecaj energetske dinastije (predaka) na naše zdravlje
• upozna i razumije utjecaj karme na naše zdravlje
• upozna i razumije utjecaj djelovanja na naše zdravlje
• upozna i razumije utjecaj raznih trauma na naše zdravlje

Traume djece za vrijeme trudnoće majke i prije nje

• upozna i razumije značaj konflikta između oca i majke za zdravlje djeteta
• upozna i razumije značenje utjecaja tegoba roditelja za vrijeme trudnoće na zdravlje djeteta
• upozna i razumije značenje utjecaja problema u okolini (nesreće, ratovi…)
• upozna in razumije značenje unosa štetnih tvari na zdravlje djeteta za vrijeme trudnoće
• upozna in razumije značenje kozmičkih utjecaja na zdravlje djeteta

Traume za vrijeme rođenja i nakon njega

• upozna i razumije značenje dugotrajnog poroda, vakuumskog poroda, carskog reza, umjetno izazvanih trudova, omotane pupčane vrpce oko vrata

Etika bioterapeuta

• upozna etičko djelovanje u bioterapiji
• upozna specifičnost etike u karmičkoj dijagnostici

Korekcije u biopolju čovjeka

• upozna i razumije mehanizam korekcije u biopolju
• upozna i razumije što su dozvoljene korekcije u biopolju čovjeka
• razumije opasnosti od nedozvoljenih zahvata u biopolju

Uporaba karmičke dijagnostike na drugim područjima (sport, poslovna uspješnost, odnosi…)

• vlada uporabom karmičke dijagnostike na različitim područjima kao preventive i kurative

Karmička diagnostika kod životinja

• pozna posebnosti nastanka poteškoća kod životinja
• pozna povezanost čovjeka i životinja
• savlada rješavanje poteškoća životinja

Uporaba karmičke dijagnostike u drugim metodama

• pozna učinak uzajamnoga djelovanja karmičke dijagnostike i drugih metoda prirodnog iscjeljivanja
• poznaje načine povezivanja karmičke diagnostike sa drugim metodama iscjeljivanja i medicine

Suvremeni terapeutski postupak

• pozna suvremeni terapeutski postupak
• poznaje i razumije holistični pristup

Postupak rada sa klijentom

• savlada postupak rada sa klijentom

Vođenje radionice

• pozna proces vođenja radionica
• pozna probleme, koji se pojavljuju
• savlada rješavanje problema

PRAKTIČAN RAD
Rad sa energijama, rad na sebi, rad sa klijentima

Broj sati i oblik:

Teorija Vježbe-praktični primjeri
Ukupno
30 130 160

Ciljevi tematske cjeline
Kandidat savlada:

• Tehnike ulaska u biopolje
• Proces transformacije energija
• Rad na čakrama
• Rad sa pojedinim grupacijama (sportaši, djeca)
• KD kao dopuna drugim zanimanjima (maseri, bioenergetičari, menađeri, profesori, liječnici...)
• Vođenje procesa transformacije
• Disanje (bioenergetske vježbe i oslobađanje daha)
• Opuštanje (tijela, uma, živčanog sustava..) i njegova važnost kod rada sa energijom
• Osvještavanje tijela i vođenje energije (tijelom ćemo se baviti kako bi ga naučili da se oslobodi svih napetosti za slobodan protok energije)
• Energetske vježbe (qi gong, 11 kineskih vježbi za zdravlje (meridijanski qi gong),...)
• Vježbe za aktiviranje čakri
• Individualni rad na pojedincima (kroz konkretnu problematiku koja se događa u toku školovanja)
• Rad sa klijentima (prijem, uzimanje anamneze, odnos prema klijentu,...)

Sadržaj tematske cjeline Rad sa energijama, rad sa klijentima, rad na sebi

SADRŽAJ CILJEVI KANDIDATA SU DA SAVLADA
Biopolje

• tehnike ulaska u biopolje
• prepoznavanje slojeva biopolja

Proces transformacije

• proces transformacije sa djelovanjem energije
• proces transformacije sa procesom KD

Karmička dijagnostika

• holistički pristup izvan vremena i prostora

Rad sa klijentima (prijem, uzimanje anamneze, odnos prema klijentu,…)

• rad unutar grupe
• rad sa vanjskim klijentima

Vježbe za čakre

• fizičke vježbe za aktiviranje čakri
• energetske vježbe za otvaranje čakri
• otklanjanje blokada na čakrama

Rad sa pojedinim grupacijama

• rad sa sportašima
• rad sa djecom
• rad sa menađerima
• rad na porodici
• rad na poduzećuKD kao dopuna drugim zanimanjima (maseri, bioenergetičari, menađeri, profesori, liječnici…)

• poznaje specifično područje
• poznaje metode rada
• zna improvizirati

Disanje (bioenergetske vježbe i oslobađanje daha)

• poznaje više vrsta disanja
• osvješteno disanje
• poznaje vibracijske vježbe za oslobađanje tijela

Opuštanje (tijela, uma)

• razumije značenje opuštenosti za rad sa energijama
• poznaje način za opuštanje tjela i uma

Osvještavanje tijela i vođenje energije

• duboko osvještavanje i opuštanje tijela

Prepoznavanje i osvještavanje energije (chija) u tijelu

• razumije djelovanje chija kod vježbanja
• savlada vježbe rada sa chijem

Rad sa energijom (chi) - direktno osjećanje i prisutnost

• savlada unutarnje vježbe sa chijem
• može direktno osjećati prisutnost chija

Meditacije

• savlada različite meditacije
• savlada meditaciju kroz pojedine čakre (osvještavanje
blokada i njihovo razrješavanje)

Razvoj potencijala

• razvoj potenciala na tjelesnoj razini
• razvoj potenciala na energetskoj razini
• razvoj potenciala na duhovnoj razini

Domaće zadaće
Između pojedinih modula polaznici trebaju proći kroz osobni, iskustveni proces primjenjenog rada na sebi vodeći redovite bilješke (meditacija, energetske vježbe... ). Polaznici će biti individualno upućeni o radu na sebi.
Polaznici su tijekom izobrazbe dužni napraviti najmanje 3 samostalne terapije pod nadzorom mentora.

Provjera znanja
Za završetak programa kandidat mora dokazati, da vlada standardima znanja, koje određuje program osposobljavanja. Osposobljavanje se zaključuje praktičnim ispitom kako bi se ustanovile i potvrdile sposobnosti.
Praktično znanje se provjerava usmeno u toku predavanja i na zaključnom modulu. Ocjenjuje se pravilan prijem stranke, komunikacija, pravilno uzimanje anamneze, pravilan postupak djelovanja, stručnost izvedbe terapije, utemeljenost izabranog postupka, preciznost izvedbe postupka.
Kod oba oblika provjere kandidat dokazuje da vlada temeljnim pojmovima i postupcima te sposobnostima povezivanja stručno-teoretskog i praktičnog znanja i razumije ih.

Program po modulima 1. godina

MODUL DATUM SADRŽAJ PREDAVAČI
1. 10.-11.09.
2 dana
2022.

Uvodno predavanje (kako će školovanje izgledati, dužnosti, zadaci sudionika...)
Uvod u karmičku dijagnostiku
Važnost rada na sebi i njegova neophodnost za ulazak u biopolje (povezanost karmičke dijagnostike i rada na sebi)Jelena Jonke Strojnik

2. 14.-16.10. 3 dana
2022.

1.čakra
• Meditacija (za otvaranje, povezivanje i početak dana)
• Fizičke vježbe vezane uz 1č (vježbe za pojedine djelove tijela i organe)
• Organi vezani za 1č i njihova problematika (teorija)
• Tegobe povezane sa 1č ( bolesti – simptomi, psihičko djelovanje, problemi...) i osvještavanje blokada koje se odnose na 1č
• Vođena meditacija za 1č (otvaranje i čišćenje čakre kroz osvještavanje i rješavanje problema na energetskoj razini (kroz praktične primjere))
• Tijelo i njegovo prizemljavanje kroz bioenergetske vježbe i oslobađanje daha
• Osvještavanje i opuštanje fizičkog tijela
• Prizemljavanje u praksi
• Koje promjene odlučujem napraviti do sljedećeg modula (odluke donosimo kroz meditaciju); jasno zapisati 3-5 odluka, kako ću to integrirati u svoj život, između modula voditi bilješke o promjenama koje su se desile u praksi (kako se osjećam, kako je promjena utjecala na moje zdravstveno stanje ili promjenu odnosa); razriješiti problematiku koja se pojavila vezano uz to područje
• Preporuka o aktivnostima vezanim za tu čakru za sljedeći mjesec – individualno usmjeravanje
• Primjena elemenata i osvještene 1č u terapiji... kako prepoznajemo blokade na toj čakri kod druge osobe (simptomi, bolesti vezani uz 1č, fizionomija, osnovni uzorci ponašanja), vježba između pojedinaca u grupi
• Osnove ezoterike, karmička dijagnostikaJelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

3.
25.-27.11.
3 dana
2022.

2.čakra
• Meditacija (za otvaranje, povezivanje i početak dana)
• Osvrt na prošli modul, koja se promjena desila uslijed rada na 1č – iznosimo konkretne slučajeve koji koriste cijeloj grupi
• Fizičke vježbe vezane uz 2č (vježbe za pojedine djelove tijela i organe)
• Organi vezani za 2č i njihova problematika (teorija)
• Tegobe povezane sa 2č ( bolesti – simptomi, psihičko djelovanje, problemi...) i osvještavanje blokada koje se odnose na 2č
• Proces transformacije: detaljno raščišćavanje odnosa (roditelji, djeca, partneri)
• Individualan rad (u grupi) vezan za problematiku 2č
• Vođena meditacija za 2č (otvaranje i čišćenje čakre kroz osvještavanje i rješavanje problema na energetskoj razini (kroz praktične primjere))
• Tijelo i njegovo osvještavanje kroz bioenergetske vježbe i oslobađanje daha
• Kreativnost, potencijal, seksualnost
• Osvještavanje i opuštanje fizičkog tijela - zdjelica i tantien (pokretanje energije)
• Osjećaji: prepoznavanje i osvještavanje
• Koje promjene odlučujem napraviti do sljedećeg modula (odluke donosimo kroz meditaciju); jasno zapisati 3-5 odluka, kako ću to integrirati u svoj život, između modula voditi bilješke o promjenama koje su se desile u praksi (kako se osjećam, kako je promjena utjecala na moje zdravstveno stanje ili promjenu odnosa); razriješiti problematiku koja se pojavila vezano uz to područje
• Preporuka o aktivnostima vezanim za tu čakru za sljedeći mjesec – individualno usmjeravanje
• Primjena elemenata i osvještene 2č u terapiji... kako prepoznajemo blokade na toj čakri kod druge osobe (simptomi, bolesti vezani uz 2č, fizionomija, osnovni uzorci ponašanja), vježba između pojedinaca u grupi
• Osnove ezoterike, karmička dijagnostikaJelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

4.
20.-22.01.
3 dana
2023.

3.čakra
• Meditacija (za otvaranje, povezivanje i početak dana)
• Osvrt na prošli modul i promjene koje su se dogodile od zadnjeg susreta
• Fizičke vježbe vezane uz 3č (vježbe i stimulacija pojedih djelova tijela i organa)
• Organi vezani za 3č i njihova problematika (teorija)
• Tegobe povezane sa 3č (bolesti – simptomi, psihičko djelovanje, problemi...) i osvještavanje blokada koje se odnose na 3č
• Vođena meditacija za 3č (otvaranje i čišćenje čakre kroz osvještavanje i rješavanje problema na energetskoj razini (kroz praktične primjere))
• Individualan rad (u grupi) vezan za problematiku 3č
• Tijelo i njegovo prihvaćanje kroz bioenergetske vježbe i oslobađanje daha
• Osvještavanje i opuštanje fizičkog tijela (energetski rad)
• Strah, kontrola, ljutnja, agresija – samopouzdanje, osobna moć, volja, povjerenje
• Razumijevanje i prihvaćanje
• Koje promjene odlučujem napraviti do sljedećeg modula (odluke donosimo kroz meditaciju); jasno zapisati 3-5 odluka, kako ću to integrirati u svoj život, između modula voditi bilješke o promjenama koje su se desile u praksi (kako se osjećam, kako je promjena utjecala na moje zdravstveno stanje ili promjenu odnosa); razriješiti problematiku koja se pojavila vezano uz to područje
• Preporuka o aktivnostima vezanim za tu čakru za sljedeći mjesec – individualno usmjeravanje
• Primjena elemenata i osvještene 3č u terapiji... kako prepoznajemo blokade na toj čakri kod druge osobe (simptomi, bolesti vezani uz 3č, fizionomija, osnovni uzorci ponašanja), vježba između pojedinaca u grupi
• Osnove ezoterike, karmička dijagnostika

Jelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

5.
24.-26.02.
3 dana
2023.

4.čakra
• Meditacija (za otvaranje, povezivanje i početak dana)
• Osvrt na prošli modul i promjene koje su se dogodile od zadnjeg susreta
• Fizičke vježbe vezane uz 4č (vježbe i stimulacija pojedih djelova tijela i organa)
• Organi vezani za 4č i njihova problematika (teorija)
• Tegobe povezane sa 4č (bolesti – simptomi, psihičko djelovanje, problemi...) i osvještavanje blokada koje se odnose na 4č
• Vođena meditacija za 4č (otvaranje i čišćenje čakre kroz osvještavanje i rješavanje problema na energetskoj razini (kroz praktične primjere))
• Individualan rad (u grupi) vezan za problematiku 4č
• Tijelo: bioenergetske vježbe i oslobađanje daha
• Osvještavanje tijela i vođenje energije
• Poštovanje, predanost, zahvalnost, bezuvjetno prihvaćanje, opraštanje, suosjećanje
• Posebna važnost 4č za iscjelitelje
• Koje promjene odlučujem napraviti do sljedećeg modula (odluke donosimo kroz meditaciju); jasno zapisati 3-5 odluka, kako ću to integrirati u svoj život, između modula voditi bilješke o promjenama koje su se desile u praksi (kako se osjećam, kako je promjena utjecala na moje zdravstveno stanje ili promjenu odnosa); razriješiti problematiku koja se pojavila vezano uz to područje
• Preporuka o aktivnostima vezanim za tu čakru za sljedeći mjesec – individualno usmjeravanje
• Primjena elemenata i osvještene 4č u terapiji... kako prepoznajemo blokade na toj čakri kod druge osobe (simptomi, bolesti vezani uz 4č, fizionomija, osnovni uzorci ponašanja), vježba između pojedinaca u grupi
• Osnove ezoterike, karmička dijagnostikaJelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

6.
21.-23.04.
3 dana
2023.

5.čakra
• Meditacija (za otvaranje, povezivanje i početak dana)
• Osvrt na prošli modul i promjene koje su se dogodile od zadnjeg susreta
• Fizičke vježbe vezane uz 5č (vježbe i stimulacija pojedih djelova tijela i organa)
• Organi vezani za 5č i njihova problematika (teorija)
• Tegobe povezane sa 5č (bolesti – simptomi, psihičko djelovanje, problemi...) i osvještavanje blokada koje se odnose na 5č
• Vođena meditacija za 5č (otvaranje i čišćenje čakre kroz osvještavanje i rješavanje problema na energetskoj razini (kroz praktične primjere))
• Individualan rad (u grupi) vezan za problematiku 5č
• Tijelo: bioenergetske vježbe i oslobađanje daha
• Osvještavanje tijela i vođenje energije
• Komunikacija; jasno izražavanje i sloboda izbora
• Koje promjene odlučujem napraviti do sljedećeg modula (odluke donosimo kroz meditaciju); jasno zapisati 3-5 odluka, kako ću to integrirati u svoj život, između modula voditi bilješke o promjenama koje su se desile u praksi (kako se osjećam, kako je promjena utjecala na moje zdravstveno stanje ili promjenu odnosa); razriješiti problematiku koja se pojavila vezano uz to područje
• Preporuka o aktivnostima vezanim za tu čakru za sljedeći mjesec – individualno usmjeravanje
• Primjena elemenata i osvještene 5č u terapiji... kako prepoznajemo blokade na toj čakri kod druge osobe (simptomi, bolesti vezani uz 5č, fizionomija, osnovni uzorci ponašanja), vježba između pojedinaca u grupi
• Osnove ezoterike, karmička dijagnostika

Jelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

7.
26.-28.05.
3 dana
2023.

6.čakra
• Meditacija (za otvaranje, povezivanje i početak dana)
• Fizičke vježbe vezane uz 6č (vježbe i stimulacija pojedih djelova tijela i organa)
• Organi vezani za 6č i njihova problematika (teorija)
• Tegobe povezane sa 6č (bolesti – simptomi, psihičko djelovanje, problemi...) i osvještavanje blokada koje se odnose na 6č
• Vođena meditacija za 6č (otvaranje i čišćenje čakre kroz osvještavanje i rješavanje problema na energetskoj razini (kroz praktične primjere))
• Individualan rad (u grupi) vezan za problematiku 6č
• Tijelo: bioenergetske vježbe i oslobađanje daha
• Osvještavanje tijela i vođenje energije
• Istina ili iluzija; spoznaja, intuicija
• Telepatska komunikacija
• Koje promjene odlučujem napraviti do sljedećeg modula (odluke donosimo kroz meditaciju); jasno zapisati 3-5 odluka, kako ću to integrirati u svoj život, između modula voditi bilješke o promjenama koje su se desile u praksi (kako se osjećam, kako je promjena utjecala na moje zdravstveno stanje ili promjenu odnosa); razriješiti problematiku koja se pojavila vezano uz to područje
• Preporuka o aktivnostima vezanim za tu čakru za sljedeći mjesec – individualno usmjeravanje
• Primjena elemenata i osvještene 6č u terapiji... kako prepoznajemo blokade na toj čakri kod druge osobe (simptomi, bolesti vezani uz 6č, fizionomija, osnovni uzorci ponašanja), vježba između pojedinaca u grupi
• Osnove ezoterike, karmička dijagnostika

Jelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

Program po modulima 2. godina

MODUL DATUM SADRŽAJ PREDAVAČI
8. 3 dana

7.čakra
• Meditacija (za otvaranje, povezivanje i početak dana)
• Fizičke vježbe vezane uz 7č (vježbe i stimulacija pojedinih djelova tijela i organa)
• Organi vezani za 7č i njihova problematika (teorija)
• Tegobe povezane sa 7č (bolesti – simptomi, psihičko djelovanje, problemi...) i osvještavanje blokada koje se odnose na 7č
• Vođena meditacija za 7č (otvaranje i čišćenje čakre kroz osvještavanje i rješavanje problema na energetskoj razini (kroz praktične primjere))
• Tijelo: bioenergetske vježbe i oslobađanje daha
• Osvještavanje tijela i vođenje energije
• Kozmička energija, širenje svijesti
• Preporuka o aktivnostima vezanim za tu čakru za sljedeći mjesec – individualno usmjeravanje
• Primjena elemenata i osvještene 7č u terapiji... kako prepoznajemo blokade na toj čakri kod druge osobe (simptomi, bolesti vezani uz 7č, osnovni uzorci ponašanja)
• Osnove ezoterike, karmička dijagnostikaJelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

9. 3 dana

Praksa interno (unutar grupe)
• Uzimanje anamneze
• Dijagnostika
• Razrješavanje problema kroz proces transformacije
• Produbljivanje rada na sebi, produbljivanje razumijevanja karmičke dijagnostike do stupnja direktne spoznaje i upotrebe u praksiJelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

10. 3 dana

Praksa (rad na vanjskim klijentima)
• Uzimanje anamneze
• Dijagnostika
• Razrješavanje problema kroz proces transformacije
• Produbljivanje rada na sebi, produbljivanje razumijevanja karmičke dijagnostike do stupnja direktne spoznaje i upotrebe u praksi


Jelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

11. 3 dana

Praksa (rad na vanjskim klijentima)
• Uzimanje anamneze
• Dijagnostika
• Razrješavanje problema kroz proces transformacije
• Produbljivanje rada na sebi, produbljivanje razumijevanja karmičke dijagnostike do stupnja direktne spoznaje i upotrebe u praksiJelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

12. 3 dana

Praktična provjera znanja na klijentima
• Uzimanje anamneze
• Dijagnostika
• Razrješavanje problema kroz proces transformacije
• Produbljivanje rada na sebi, produbljivanje razumijevanja karmičke dijagnostike do stupnja direktne spoznaje i upotrebe u praksi


Jelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

13. 3 dana

Praktična provjera znanja na klijentima
• Uzimanje anamneze
• Dijagnostika
• Razrješavanje problema kroz proces transformacije
• Produbljivanje rada na sebi, produbljivanje razumijevanja karmičke dijagnostike do stupnja direktne spoznaje i upotrebe u praksi


Jelena Jonke Strojnik

Roman Strojnik

Program sastavili i uredili Marjan Ogorevc i Jelena Jonke Strojnik.
(radno gradivo za internu uporabu)

Zadržavamo pravo promjene datuma pojedinih modula.


Popis obavezne literature:
Marjan Ogorevc: ISCJELJIVANJE KARMIČKOM DIJAGNOSTIKOM, Provid 2008
Marjan Ogorevc: SAMOISCJELJIVANJE KARMIČKOM DIJAGNOSTIKOM, Provid 2009
Marjan Ogorevc: SUVREMENA BIOTERAPIJA, 2013
S.N. Lazarev: DIAGNOSTIKA KARME od 1 do 12,

Okviran popis dodatne literature:
Bruce H. Lipton: BIOLOGIJA VJEROVANJA
Gregg Braden: BOŽANSKA MATRICA
Lynne McTaggart: POLJE,
Dan Milman: PUT MIROLJUBIVOG RATNIKA
Vlady Stevanovitch: CHI, PUT ENERGIJE


Uvjeti školovanja 2022/2024:
Program školovanja je napravljen tako da se cjelokupno gradivo provlači kroz sve module, na više razina. Na svakom modulu ulazimo u sve dublji sloj i na njemu radimo. Radit ćemo na način da će studenti biti sposobni naučeno gradivo koristiti u praksi i znanje prenositi dalje. Tokom cijelog školovanja ispreplitat će se vrlo konkretan rad na sebi na svim razinama kroz kojeg ćemo otkrivati i ulaziti u sve dublje slojeve biopolja. Sposobnost ulaska u biopolje nije stvar tehnike, već rezultat je rada na sebi. Način podučavanja je holistički. Podučavanje se odvija na verbalnoj, energetskoj i telepatskoj razini.

Ciljevi školovanja
Vladanje tehnikom ulaska u biopolje čovjeka i dobivanje informacija o njemu je jako odgovorno, zato je ovaj studij namijenjen osobama koje su osjetile i odlučile da bi se karmičkom dijagnostikom bavile ozbiljno (primjenom u vlastitom životu ili daljnjim profesionalnim radom).
Ključni cilj školovanja je preko teoretskog objašnjenja i praktičnog iskustva, što je energija, ulazak u biopolje te kako se to mijenja, dobiti dovoljno iskustva za rad terapeuta prirodnog iscjeljivanja. Namjera nije suhoparno pružanje znanja, akcent je na sljedećem – 'što nije izvedivo u praksi, ne predaje se'. Student se sa teorijom upoznaje preko prakse. Namjera je da se pruža što manje teoretskog znanja kako bi se student, budući terapeut potaknuo na istraživanje.
Budući da vrijedi pravilo 'dođu mi klijenti za područja koja sam već sam obradio', crvena nit studija je osvještavanje i iscjeljivanje budućih terapeuta na što više razina. Cilj je u toku studija otkloniti blokade, programe i uzorke iz podsvijesti i time dignuti svijest. Terapeut prvo iscijeljuje samoga sebe.
Namjena školovanja je i buduće terapeute dovesti do njihovog ega, da ga dobro upoznaju i nauče njime vladati, naučiti da svijest vodi ego, a ne obratno.
Cilj je i da se u grupi studenata oblikuje grupna dinamika, da si međusobno pomažu i da su s tim još svjesniji kolektivnog.

Preduvjeti za uključivanje na školovanje
Budući da je školovanje namijenjeno onima koji žele napraviti temeljitu promjenu u životu ili će se terapijama baviti profesionalno, očekuje se da su kandidati u toku školovanja potpuno predani, da su spremni svoje 'slobodno' vrijeme posvetiti istraživanju sebe, te da su u mogućnosti podrediti se vremenskim zahtjevima školovanja (da su spremni uzeti slobodne dane ili godišnji odmor u svrhu praćenja programa). Od kandidata se zahtjeva maksimalno moguće prisustvo. Od studenata se očekuje velika mjera predanosti i angažiranosti.

Način izvedbe
S namjerom postizanja gore navedenih ciljeva, osposobljavanje će se odvijati kroz 13 modula (304 školska sata) raspoređenih u dvije godine. Od kandidata se zahtjeva stopostotno prisustvo.

Domaće zadaće i vođenje dnevnika o tijeku školovanja
Namjena domaćih zadaća koje će se određivati usput i biti povezane sa sadržajem predavanja, je da se studente motivira na usputan rad i istraživanje. Dnevnik školovanja omogućuje praćenje promjena uslijed rada na sebi.


Samoiscjeljivanje
Korisno je da studenti u toku školovanja svoje tegobe rješavaju putem pridobivenog znanja kako bi na svojem vlastitom primjeru mogli osjetiti učinkovitost metode koju proučavaju i na taj način produbiti iskustva.

Uvjeti plaćanja
Cijena dvogodišnjeg školovanja u opsegu od 304 školska sata iznosi 3 600.00 eura.
Prilikom upisa plaća se akontacija u iznosu od 500 eura (06/2022), a ostale uplate moguće je izvršiti u ratama i to:

1.godina
10.09.2022. 300 eur
14.10.2022. 300 eur
25.11.2022. 300 eur
20.01.2023. 300 eur
24.02.2023. 300 eur
21.04.2023. 200 eur

2.godina
09/2023. 300 eur
10/2023. 300 eur
11/2023. 300 eur
01/2024. 300 eur
03/2024. 200 eur

Iznos školovanja je potrebno pokriti u potpunosti (akontacija prilikom upisa 500.00 eura, 1.godina 1 700.00 eura, 2.godina 1 400.00 eura), bez obzira na eventualni izostanak sa pojedinog modula (navedeni iznosi su iznosi rata, a ne cijene pojedinačnih modula).

Školovanje će se održavati u Sakura centru, Nova Vas pri Mokricah 60, Slovenija.